Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Neem gerust contact met ons op wanneer je vragen hebt over de algemene voorwaarden.

LEVERINGSVOORWAARDEN BUITINK PRODUCTS

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbie­dingen, overeen­komsten en alle andere rechtsbetrekkingen, alsmede op alle nadere overeen­komsten die daarvan het gevolg kunnen zijn.

1.2.         In deze voorwaarden wordt Buitink Products  dat deze voorwaarden hanteert aangeduid als leverancier, terwijl de andere partij verder wordt betiteld als afnemer.

1.3.         Standaardvoorwaarden van afnemer gelden niet, tenzij deze schriftelijk door leverancier zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1.        Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders ver­meld. Aanbiedin­gen zijn gebaseerd op de door afnemer bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen enz. van de juistheid waarvan leverancier mag uitgaan.

2.2.         Leverancier heeft het recht indien de opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan afnemer.

2.3.         De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, magazijn of winkel, exclusief omzetbelasting. Prijzen worden uitgedrukt in Euro's of andere valuta indien nadrukkelijk aangegeven.

2.4.         De inhoud van folders, drukwerken enz. binden leverancier niet tenzij in de overeen­komst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

2.5          Alle aanbiedingen zijn maximaal één maand geldig na het doen hiervan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3: Rechten van industriële en intellectuele eigendom

3.             Tenzij anders is overeengekomen behoudt leverancier de auteurs­rech­ten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, program­matuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van leverancier en mogen zonder zijn uitdrukkelij­ke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Afnemer is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan leverancier te retour­neren, op straffe van een boete van € 500,00 per dag.

Artikel 4: Overeenkomsten

4.1.         Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door leverancier. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van leverancier dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

4.2.         Bestellingen geplaatst bij of afspraken gemaakt met vertegenwoordi­gers, agenten of andere tussenpersonen aan de zijde van de leverancier, zijn voor leverancier verbindend niet dan na toezending door hem aan afnemer van een schriftelijke bevestiging.

  1. Wijziging van of aanvullingen op een bestaande overeenkomst binden de leveran­cier niet dan na toezending door hem aan afnemer van een schriftelijke bevesti­ging.
  2. Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten uit te voeren.

Artikel 5: Levertijd en leverplaats

5.1.         Levering geschiedt, ook in geval montage overeengekomen is, af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van leveran­cier.

5.2.         Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van leveran­cier en deze de overeengekomen (deel) betaling heeft ontvangen. Ingeval van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om materialen en onderdelen te bestellen en te laten leveren en met de tijd die nodig is om het meerwerk binnen de bedrijfsplan­ning uit te voeren.

5.3.         Op de afnemer rust een afnameplicht.

5.4.         De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat leverancier kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanspraak geven op schadevergoe­ding, indien schriftelijk overeengekomen.

5.5.         Ingeval afnemer een consument is, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de leverancier aanspra­kelijk voor de schade die het gevolg is van een overschrijding van de levertijd, zulks met inachtne­ming van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

6.1.         Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door leverancier niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die leverancier bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft leverancier het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

6.2.         Daarnaast heeft leverancier het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstan­digheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijker­wijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

6.3.         Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van leverancier liggen, wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door leveranciers en/of onderaannemers van leverancier aan hun verplich­tin­gen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.

6.4.         Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

6.5.         Als leverancier zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1.         Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade geleden door afnemer, die het recht­streeks en uitsluitend gevolg is van een aan leverancier toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen leverancier verzekerd is, dan wel redelijkerwijs -gezien de in de branche geldende gebruiken- verzekerd had behoren te zijn en die feitelijk door de verzekeringsmaatschappij van leverancier wordt uitge­keerd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

a) Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan, tenzij en voor zover leverancier daarvoor verzekerd is.

b) Leverancier is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of montage van geleverde zaken of installa­ties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij en voor zover leverancier daarvoor verzekerd is.

c) De door leverancier te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door afnemer te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door afnemer geleden schade.

7.2.         Afnemer is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van leverancier zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een leverancier toe te rekenen tekortkoming.

7.3.         Ingeval de afnemer een consument is, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de leverancier aanspra­kelijk voor schade die het gevolg is van een hem toe te rekenen tekortkoming zulks met inachtneming van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8: Garantie

8.1.         Er wordt een garantie verstrekt, op montage van kozijnen, garagedeuren, terrasoverkappingen gedurende een periode van 1 jaar na montage, op terrasschermen, uitvalzonwering en verticale zonwering (screens). Rolluiken buitenjaloezieën en markiezen 2 jaar, doch niet op de elektronische besturingen- en bedieningscomponenten, waarvoor een garantie van een half jaar geldt.

8.2.         Indien de toeleverancier van leverancier verdergaande, of in tijd of in om­vang, garanties verstrekt worden de in artikelen 8.1. genoem­de garanties met de garanties van de toeleverancier aangevuld met inacht­neming van de beperkende bepalingen van die toeleverancier. (NB: de beperkende bepalingen van de toeleverancier houden in de meeste gevallen in dat de garantie zich slechts uitstrekt tot het vervangen van de product­soort of het productonderdeel. (De)montagekosten, arbeidsloon etc. vallen niet onder de garantie).

8.3.         Gebreken ontstaan door onoordeelkundi­ge behandeling, onoordeelkun­dige monta­ge, onoordeel­kundig of onjuist onder­houd, door afnemer of derden, of die welke zich voordoen na wijzi­ging of reparatie door of namens afnemer zelf of door derden aange­bracht, vallen buiten de garantie.

8.4.         Afnemer heeft onder de bovenstaande voorwaarden recht op gratis herlevering van het ondeugdelijke product dan wel op reparatie van het ondeugdelijke product, dan wel op creditering van een evenredig deel van de factuur, één en ander ter keuze van de leverancier.

Afnemer dient te allen tijde leverancier de gelegenheid te bieden en een redelijke termijn te gunnen om een eventueel gebrek te herstellen.

Afnemer kan slechts na schriftelijke toestemming van leverancier een noodza­kelijk herstel door een derde laten uitvoeren. Leverancier zal alsdan aan de afnemer de kosten vergoeden, met als maximum het bedrag dat voor leveran­cier gemoeid zou zijn geweest met eigen herstel.

8.5.         De garantie geldt slechts indien afnemer aan al zijn verplichtingen jegens opdracht­nemer - zowel financieel als anderszins - heeft voldaan, dan wel daarvoor genoeg­zaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 9: Betaling

9.1.         Alle betalingen geschieden ten kantore van leverancier of per (bank) overschrijving.

9.2.         Alle betalingen door afnemer geschieden binnen de overeengeko­men termijnen. Als overeengekomen termijn geldt de betalingstermijn die op de factuur staat aangeduid, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen geschiedt betaling bij aflevering.

9.3.         Verrekening van een tegenvordering, met hetgeen aan leverancier verschuldigd is, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering opeisbaar is en in rechte onherroepelijk is vastgesteld, dan wel uitdrukkelijk door leverancier is erkend.

9.4.         Wanneer de betalingstermijn ex artikel 9.2 is overschreden, is afnemer van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand.

9.5.         Vanaf het ogenblik dat de leverancier zich wegens wanbetaling van de afnemer ter incassering van haar vordering heeft moeten verzekeren van de hulp van een derde, zijn de daarmee gemoeide (buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de afnemer, welke kosten zullen worden berekend naar het alsdan geldende en aanbevolen incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten over de openstaande hoofdsom en opgekomen vertragingsrente.

Artikel 10: Prijswijziging

10.1.       De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van offerte.

10.2.       Indien het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering langer is dan 3 maanden is de leverancier bevoegd om de overeengeko­men prijs aan te passen aan de stijging van de kosten van uitvoering van de overeenkomst, als gevolg van zich na de aanbieding van de prijs binnen het bovengenoemde tijdvak voordoende omstandigheden, zoals stijging van lonen, prijzen voor materia­len, hulpmiddelen en transport, verzeke­ringspremies, belastin­gen en sociale lasten, invoering­ van overheidsmaatregelen en dergelijke.

10.3.       Blijken door of vanwege afnemer verstrekte inlichtingen, waarop leverancier bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst is afgegaan, onjuiste of onvolle­dig, dan kan leverancier naar zijn keuze de hieruit voor hem voortvloeiende extra kosten aan afnemer in rekening brengen, dan wel de overeen­komst geheel of gedeeltelijk ontbinden met behoud van het recht op een vergoe­ding voor reeds gemaakte kosten en te derven winst.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1        Alle door leverancier aan afnemer geleverde zaken blijven het onvervreemdbare eigendom van leverancier tot op het moment waarop deze, met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in voormeld artikel 9 volledig zijn betaald.

11.2        Afnemer verleent de leverancier het onvoorwaardelijke recht haar eigendomsrechten uit te oefenen op alle plaatsen waar zich, ingevolge het eigendomsvoorbehoud, zaken van leverancier bevinden en verklaart zich reeds nu voor alsdan bereid haar onvoorwaardelijke medewerking te verlenen van de toegang tot en het in bezit stellen van die zaken aan leverancier.

Artikel 12: Reclamaties of klachten

12.1.       Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij in de garantietermijn niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij leverancier ter zake schriftelijk heeft gereclameerd, waarbij hij aan de leverancier schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

12.2.       Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend­.

12.3        Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of leverancier niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 13: Ontbinding

13.1.       Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot leverancier richt, zal hij te allen tijde eerst leverancier schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

13.2.       Afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de uitvoering van de overeenkomst tijdens dat verzuim onmogelijk wordt, doordat de leverancier tekort is geschoten in de zorg die van hem in de gegeven omstandigheden verwacht mocht worden.

Artikel 14: Geschillen; toepasselijk recht

14.1.       Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen van leverancier met afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is bij gerezen geschil (wanneer één van de partijen schriftelijk aangeeft dat er een geschil bestaat) uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

14.2.       De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.

14.3.        Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Artikel 15: Privacybeleid AVG

15.1.       Binnen de website/webshop worden Google Analytics cookies gebruikt. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet.

Op koningsdag zijn wij in Apeldoorn en Duiven de gehele dag gesloten. Fijne koningsdag!